راه‌های ثبت شکایت - سامانه 195تماس تلفنی

مشترکین میتوانند با گرفتن شماره 195 با مرکز تماس پاسخگوئی به شکایات به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته ارتباط بر قرار نمایند.ایمیل

مشترکین میتوانند باارسال شکایات (موضوع،جزییات،اپراتورمرتبط،آدرس دقیق،مشخصات جغرافیای شکایات،شماره موبایل) به آدرس ایمیل مقابل 195@ict.gov.ir ارسال نمایندفاکس

مشترکین میتوانند باارسال شکایات (موضوع،جزییات،اپراتورمرتبط،آدرس دقیق،مشخصات جغرافیای شکایات، شماره موبایل) به شمار 86011146 اقدام نمایند.پیامک

مشترکین میتوانند با ارسال شکایات (موضوع، جزییات، اپراتور مرتبط، آدرس دقیق، مشخصات جغرافیایی شکایات، شماره موبایل) به شماره 600195 اقدام نمایند.


بازگشت